Rania and Sakis 
 

RANIA + SAKIS
El Viento 
Megalochori,  Santorini 

 

THE DETAILS

Photography Say Yes Cheese 
Floral Design Montago Santorini Flowers